Grupa Żabki

PAŹDZIERNIK

TEMATY KOMPLEKSOWE

PANI JESIEŃ PUKA DO DRZWI
PREZENTY OD PANI JESIENI
JESTEM ZDROWYM PRZEDSZKOLAKIEM
KIEDY MAMY DZIEŃ, A KIEDY NOC

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie dużej i małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych
 • doskonalenie umiejętności dbania o higienę
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w społecznie akceptowany sposób
 • wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do kształtowania umiejętności współdziałania w zespole
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • kształtowanie właściwego zachowania podczas wycieczek do parku, lasu
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy

OBSZAR POZNAWCZY

 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności określania kierunków i ułożenia przedmiotów w przestrzeni
 • usprawnianie umiejętności przyczynowo – skutkowych
 • wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywania orientacji w czasie