Grupa Zajączki

LISTOPAD 2022 R.

Tematy kompleksowe:

I tydzień: ,,Bezpieczni i rozważni”

II tydzień: „Polska – nasza Ojczyzna”

III tydzień: „Preludium deszczowe”

IV tydzień: ,,Rozpoznajemy emocje”

OGÓLNE CELE WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczenie w prostych zabawach konstrukcyjnych

uczestniczenie w zabawach ruchowych

doskonalenie sprawności manualnej

zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku

OBSZAR EMOCJONALNY

spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

podejmowanie prób samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach

rozróżnianie pojęć dobra i zła

nazywanie uczuć kojarzących się z rodziną

wyrażanie emocji za pomocą mimiki

rozpoznawanie emocji osób na zdjęciach

przedstawianie swoich emocji i uczuć poprzez udział w różnych zabawach

spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

budowanie obrazu własnego „ja”

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy

przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych

wdrażanie do przestrzegania norm i zasad dotyczących zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej

uczenie się, komu można podawać informacje o sobie i swojej rodzinie

uczenie się właściwego zachowania w określonych miejscach i sytuacjach oraz stosowania obowiązujących nakazów i zakazów

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na ulicy

rozwiązywanie zagadek

doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy

wzbogacanie słownictwa związanego z bezpieczeństwem

śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

zapoznanie z numerem alarmowym

uczestniczenie w scenkach dramowych

zapoznanie z pojęciem i budową drzewa genealogicznego

rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych członków rodziny

utrwalenie nazwy swojego miasta i adresu zamieszkania

poznanie najważniejszych informacji na temat Krakowa, Warszawy, Torunia i Gdańska

utrwalenie świadomości bycia Polakiem

poznanie hymnu i symboli Polski

przypominanie i utrwalenie swojego adresu zamieszkania

rozpoznawanie różnych domów (blok, dom jednorodzinny, kamienica)

słuchanie utworów literackich w skupieniu i z uwagą

nazywanie kolorów jesieni i ich pochodnych

zdobywanie wiedzy na temat deszczu

nazywanie różnych rodzajów deszczu

uwrażliwianie się na różne elementy muzyki

nazywanie różnych rodzajów butów i rozpoznawanie ich przeznaczenia

nabywanie umiejętności doboru ubrań odpowiednio do pory roku

nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni

nazywanie poszczególnych części ciała

rozumienie znaczenia pojęcia „marzenia”

rozwijanie mowy komunikatywnej

przeliczanie, klasyfikowanie.