Grupa Zajączki

KWIECIEŃ 2023

TEMATY KOMPLEKSOWE

I TYDZIEŃ: ,,WIELKANOCNA RADOŚĆ”

II TYDZIEŃ: ,,ZWIERZĘTA DOMOWE I HODOWLANE”

III TYDZIEŃ: ,,CO TO ZNACZY EKO?”

IV TYDZIEŃ: ,,KRAINA BAJEK I BAŚNI”

OGÓLNE CELE WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

OBSZAR FIZYCZNY

zachęcanie do samodzielnego podejmowania czynności porządkowych i higienicznych

zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów

doskonalenie sprawności motoryki małej poprzez zabawy grafomotoryczne i manipulacyjne

zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie ciała

rozwijanie sprawności motorycznej poprzez zabawy ruchowe i ruch przy muzyce

OBSZAR EMOCJONALNY

tworzenie warunków do przeżywania okresu świątecznego w sposób świadomy

tworzenie atmosfery radosnego oczekiwania na czas spędzony w gronie najbliższych osób

zachęcanie do kontaktów ze zwierzętami i czerpania satysfakcji z tworzenia relacji między dzieckiem a pupilem

tworzenie sytuacji umożliwiających czerpanie satysfakcji emocjonalnej z kontaktów z przyrodą

poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami

OBSZAR SPOŁECZNY

budowanie poczucia społecznej odpowiedzialności za środowisko naturalne

uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętności współpracy i zespołowego działania

wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad

stwarzanie okazji do okazywania sympatii innym

OBSZAR POZNAWCZY

zapoznanie z wybranymi tradycjami związanymi z Wielkanocą

aktywne uczestniczenie w świątecznych przygotowaniach

wypowiadanie się na określone tematy, opowiadanie o swoich upodobaniach

rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku

zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

kształtowanie słuchu muzycznego poprzez zabawy muzyczne i zabawy ze śpiewem

rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy rozwijające wyobraźnię

kształtowanie orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni
poznanie wybranych gatunków zwierząt domowych i hodowlanych i ich znaczenia dla ludzi
tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez udział w zabawach z liczeniem, tworzeniem zbiorów, klasyfikowaniem
zachęcanie dzieci do kontaktu z książką i podejmowania prostych zabaw czytelniczych
kształtowanie umiejętności orientacji na kartce
kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych
rozwijanie umiejętności językowych poprzez twórcze zabawy słowne i słuchanie utworów literackich
rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego przez zabawy logopedyczne i onomatopeiczne
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne
zachęcanie do podejmowania działań proekologicznych w sytuacjach życia codziennego
zapoznanie z procesem segregowania śmieci oraz ich przetwarzania
wdrażanie do oszczędzania wody i energii elektrycznej
rozwijanie ciekawości poprzez polisensoryczne stymulowanie procesów poznawczych
doskonalenie umiejętności przeliczania, klasyfikowania i tworzenia zbiorów
zachęcanie do podejmowania działań naśladowczych i teatralnych
rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia
stworzenie przestrzeni do nabywania doświadczeń związanych z porządkowym aspektem liczby
rozwijanie wyobraźni geometrycznej i przestrzennej w czasie zabaw
zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów
kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
rozwijanie umiejętności językowych poprzez twórcze zabawy słowne
zachęcanie do aktywnego słuchania innych osób oraz obdarzania ich uwagą