Grupa Zajączki

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA

DZIECI PIĘCIOLETNICH NA MIESIĄC MAJ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

Tydzień I: Święta majowe

Tydzień II :Jestem Europejczykiem

Tydzień III: Wiosna w pełni

Tydzień IV: Rodzina to skarb

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

OBSZAR FIZYCZNY

 

prawidłowe posługiwanie się sztućcami: prawidłowy chwyt, umiejętne nabieranie potraw

przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych

doskonalenie motoryki małej przez tworzenie prac plastycznych i konstrukcyjnych

kształtowanie umiejętności nakrywania do stołu, sprzątania po posiłku

doskonalenie motoryki małej poprzez czynności wymagające różnych chwytów dłoni

kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej potrzebnej do nabywania umiejętności czytania i pisania

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści

zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu

systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych/ fizycznych

doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania zadań 

 

 

OBSZAR EMOCJONALNY

zachowywanie się adekwatnie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, liczenie się z uczuciami i potrzebami innych

uważne słuchanie i analiza wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej

umiejętność opisywania emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z innymi ludźmi, z przyrodą, ze sztuką

podejmowanie prób pogodzenia się z porażką czy przegraną, radość z sukcesów innych

pojmowanie znaczenia przyrody dla człowieka jako miejsca wypoczynku i relaksu

dokonywanie wyborów i dostrzeganie pozytywnych efektów własnych działań

wzmacnianie więzi rodzinnych, rozbudzanie empatii, wrażliwości, chęci pomocy innym

rozbudzanie umiejętności rozpoznawania stanu emocjonalnego innych osób

rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych

przedstawianie emocji w różnych formach ekspresji

 

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie świadomości narodowej przez dostrzeganie piękna języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki

aktywne uczestnictwo w organizowanych na terenie przedszkola uroczystościach związanych z obchodzeniem świąt narodowych, poznawanie sposobów czczenia ważnych miejsc, rocznic, historycznych wydarzeń

przestrzeganie obowiązku szanowania wspólnego mienia

wypowiadanie się w sposób zrozumiały z zachowaniem następstwa czasu, poprawnie pod względem gramatycznym i fleksyjnym

wysłuchanie zdania innych, dostrzeganie różnic między ludźmi i szanowanie ich odmienności

wykazywanie tolerancji oraz życzliwej postawy wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym otoczeniu

rozumienie, że rodziny mogą mieć odmienne zwyczaje, tradycje i status materialny

doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen, odnoszących się do wartości drugiego człowieka

zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu

właściwe ocenianie sytuacji społecznych

dostrzeganie, co jest dobre, a co złe oraz wyrażanie opinii i ocen

przestrzeganie zasad uczciwej rywalizacji

obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela, słuchanie ze zrozumieniem innych osób w celu odczytania, jakie mają intencje

koncentrowanie uwagi podczas zajęć i podążanie za ich tokiem

dostrzeganie, na czym polega praca zawodowa rodziców, dziadków, osób z najbliższego otoczenia

 

OBSZAR POZNAWCZY

tworzenie kącika patriotycznego przy okazji świąt narodowych i ważnych dla kraju wydarzeń

wymienianie symboli narodowych, wyróżnianie ich spośród symboli innych państw

słuchanie i podejmowanie prób zespołowego śpiewania hymnu państwowego z zachowaniem właściwej postawy ciała

znajomość sytuacji, w których jest grany hymn państwowy

przedstawianie postaci literackich oraz treści książek, opowiadań z wykorzystaniem przekazu pozawerbalnego i innych znanych alternatywnych sposobów komunikacji

znajomość nazwisk wybitnych Polaków oraz ich dokonań

doskonalenie umiejętności liczenia do dziesięciu na palcach oraz przedmiotach zastępczych

poznawanie liter drukowanych, małych i wielkich, uczestnictwo w procesie alfabetyzacji – litera „f”, „F”

dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej prostych wyrazów

wykonywanie prac plastycznych odzwierciedlających barwy narodowe, wygląd flagi, godła

porządkowanie przedmiotów według długości wzrastającej lub malejącej ze stosowaniem określeń stopniujących

wzbogacanie doświadczenia w zakresie porównywania wagi

określanie słowem wzajemnego położenia przedmiotów w przestrzeni z zastosowaniem pojęć dotyczących kierunku

dostrzeganie etapów rozwoju roślin: drzew owocowych, roślin kwiatowych i cebulowych

rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów, drzew i krzewów

poznawanie etapów rozwoju niektórych zwierząt (żaby, motyla, ptaka)

poznawanie liter drukowanych małych i wielkich, uczestnictwo w procesie alfabetyzacji – litera „ł”, „Ł”

doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie „10”

rozwijanie orientacji przestrzennej, poprawne stosowanie określeń „w prawo”, „w lewo”, „do przodu”, „do tyłu”

doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nieprzeszkadzania innym podczas wypowiedzi

rozwijanie zainteresowania historią własnej rodziny

tworzenie drzewa genealogicznego, poznanie stopni pokrewieństwa między członkami rodziny