Grupa Zajączki

 LISTOPAD 2023 R.

Tematy kompleksowe:

I tydzień: ,,Kraina bezpieczeństwa”

II tydzień: „Polska naszym domem”

III tydzień: „Deszczowa muzyka”

IV tydzień: ,,W świecie emocji”

 

OGÓLNE CELE WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową
 • improwizowanie ruchem do muzyki
 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo

 

OBSZAR EMOCJONALNY

 • przewidywanie skutków swojego zachowania
 • nazywanie stanów emocjonalnych
 • kontrolowanie swojego zachowania w trudnych sytuacjach
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • wczuwanie się w stan emocjonalny innych osób
 • dostrzeganie różnorodności obiektów i krajobrazów Polski
 • posługiwanie się określeniami dotyczącymi stanów emocjonalnych
 • opisywanie emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom i okazywanie ich w

akceptowany społecznie sposób

 

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań jako członka narodu (Polka/Polak)
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki
 • tworzenie kącika patriotycznego przy okazji świąt narodowych i ważnych dla kraju wydarzeń
 • dokonywanie oceny postępowania swojego lub innych
 • dokonywanie wyborów ze świadomością ich pozytywnych i negatywnych skutków
 • rozumienie i przestrzeganie ustalonych norm i zasad zachowania
 • szanowanie praw rówieśników, przestrzeganie zakazu krzywdzenia innych osób: popychania, bicia, zabierania zabawek, przeszkadzania w zabawie
 • pokojowe rozwiązywanie konfliktów, dochodzenie do kompromisu
 • zwracanie się o pomoc do nauczyciela w sytuacjach trudnych
 • umiejętna współpraca z grupą
 • integrowanie się z grupą

 

OBSZAR POZNAWCZY

 • wskazywanie sytuacji, w których dziecko czuje się bezpiecznie
 • znajomość zasad bezpieczeństwa
 • znajomość numerów alarmowych i rozpoznawanie sytuacji, w których dziecko powinno je zastosować
 • znajomość zawodów związanych z bezpieczeństwem i dostrzeganie ich roli
 • znajomość wybranych zasad ruchu drogowego, stosowanie przyjętych zasad bezpieczeństwa
 • doskonalenie umiejętności odczytywania wybranych symboli i znaków wykorzystywanych w ruchu drogowym
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • utrwalanie znajomości swojego adresu, świadomość, w jakich sytuacjach i komu takie informacje można podawać
 • znajomość cyfry „4”, tworzenie zbiorów równolicznych, przeliczanie
 • kreślenie szlaczków
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów z ich symbolami oraz wskazywaniem granic, w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego
 • rozpoznawanie flagi, godła i barw narodowych (godło jako stały element wystroju sali, flagi wywieszane z okazji świąt narodowych w przedszkolu, symbole narodowe na strojach sportowców, samochodach, wyrobach o charakterze pamiątek narodowych)
 • wykonywanie prac plastycznych odzwierciedlających barwy narodowe i wygląd flagi, godła
 • słuchanie i podejmowanie prób zespołowego śpiewania hymnu państwowego z zachowaniem właściwej postawy ciała, świadomość sytuacji, w których jest grany hymn państwowy
 • rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych

uczestnictwo w zabawach dydaktycznych i grach utrwalających znajomość liter „u”, „U”

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji

 

Attachments