Grupa Papużki

Marzec 2023 r.

Tematy kompleksowe realizowane w grupie “Papużki”:

I tydzień: Jak wygląda nasza planeta?

II tydzień: W świecie roślin i zwierząt.

III tydzień: Tam, gdzie Słońce, Księżyc i gwiazdy.

IV tydzień: Kiedy Ziemia źle się czuje?

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– budowanie dziecięcej wiedzy o Kosmosie,

– zachęcanie dzieci do pogłębienia wiedzy o otaczającym świecie przyrody przez obserwowanie i analizowanie najbliższego otoczenia,

– utrwalenie nazw kolorów,

– rozwijanie motoryki małej,

– kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt oraz roślin,

– wzbogacanie słownictwa,

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się,

– kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie,

– stymulowanie twórczej aktywności,

– poszerzenie wiadomości na temat roślin i zwierząt,

– rozwijanie umiejętności nazywania emocji,

– przedstawianie emocji za pomocą mimiki i ruchów ciała,

– kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami i godzenia się z porażką,

– poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń,

– rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych,

– rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych,

– zachęcenie dzieci do dbania o czystość środowiska,

– kształtowanie umiejętności społecznych (uważne słuchanie dorosłych i dzieci, zgodna zabawa z innymi, rozumienie oraz wykonywanie prostych poleceń, zwracanie się do nauczyciela w razie potrzeby, porządkowanie po sobie miejsca zabawy),

– kształtowanie postaw proekologicznych,

– budowanie wiedzy o ochronie przyrody.