Grupa Wiewiórki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci 5-letnich na miesiąc październik
Tematy kompleksowe:
• Dary jesieni ( A, a jak ananas)
• Dbamy o zdrowie (I, i jak igła; 2)
• Jesienią w parku i w lesie
• Zabawy na jesienne wieczory (E, e jak elf)
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw;
– odczytywanie globalnie nazw warzyw;
– kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;
– rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;
– czytanie globalne nazw owoców;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;
– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;
– doskonalenie umiejętności układania rytmów;
– porównywanie liczebności zbiorów;
– kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;
– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;
– rozwijanie wrażliwości estetycznej;
– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia
– tworzenia nazw nadrzędnych i podrzędnych;
– doskonalenie koordynacji ruchowej;
– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;
– wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;
– zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;
– wprowadzenie litery I, i;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia;
– zapoznanie z numerem alarmowym 112;
– rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
– poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych;
– doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;
– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;
– poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew;
– doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;
– rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom;
– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;
– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;
– zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew;
– poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;
– rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej;
– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;
– doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych;
– zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;
– rozbudzanie ekspresji artystycznej; doskonalenie sprawności fizycznej;
– rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina;
– doskonalenie umiejętności matematycznych – rytmy;
– rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli;
– kształtowanie prawidłowej postawy sylwetki;
– poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego;
– doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań;
– wprowadzenie litery E, e.