Rekrutacja-Żłobek

ZASADY REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

I

Do rekrutacji przystępują dzieci zamieszkanie na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

Ponownej rekrutacji nie podlegają dzieci przyjęte na rok szkolny 2021/2022

urodzone w 2020r.

Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu dalszego pobytu w Żłobku Miejskim do 28 lutego 2022r do godz. 15.00

Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane.

 

II

Kryteria naboru ;

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1. Dziecko , którego rodzice/prawni opiekunowie mieszkają na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki i rozliczają podatek dochodowy jako mieszkańcy 40 punktów w przypadku obojga rodziców

20 punktów w przypadku jednego z rodziców

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego

PIT za 2021r

lub kopia zgłoszenia osoby fizycznej będącej podatnikiem ZAP – 3

2. Dziecko ukończyło 18 miesięcy na dzień 01.09.2022r 40 punktów  
3. Samotne wychowywanie dziecka 23 punkty Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację

lub kopia aktu zgonu

 

4. Znaczna niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców/ prawnych

opiekunów dziecka

10 punktów Kopia orzeczenia potwierdzająca znaczny stopień  niepełnosprawności
5. Dziecko , którego rodzice / prawni opiekunowie pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą 4 punkty w przypadku obojga rodziców /prawnych opiekunów

2 punkty w przypadku jednego z rodziców /prawnego opiekuna

Zaświadczenie o zatrudnieniu (wymagane tylko na drukach wydanych w placówce lub pobranych ze strony) lub

Zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym lub

Aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub

Zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające podleganie w okresie składania wniosku rekrutacyjnego ubezpieczeniu społecznemu rolników

 

 

6. Trudna sytuacja losowa rodziny 1 punkt Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub

Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora

 

Uwaga: W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie danego kryterium Komisja Rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie  uwzględni kryterium, które nie zostało potwierdzone wymaganymi dokumentami.

       Wniosek wraz z załącznikami lub załącznik po terminie tj. 31 marca 2022r nie będą przyjmowane.

 

III Harmonogram rekrutacji do żłobka na okres 01.09.2022r do 31.08.2023r

Rekrutacja
Rodzaj czynności Termin
Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w żłobku od 22 lutego do 28 lutego 2022r

do godz. 15.00

Pobieranie i składanie wniosków od 01 marca do 31 marca 2022r

do godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości dzieci przyjętych i nieprzyjętych 27 kwietnia 2022r godz. 14.00
Podpisywanie umów

 z rodzicami /prawnym opiekunami

na rok szkolny 2022/2023

od 04 maja do 13 maja 2022r

do godz. 16.00

Nie podpisanie umowy w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Żłobku Miejskim

 

 

 

Uwaga:

1.Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.

2.O przyjęciu do żłobka decyduje suma punktów określonych w kryteriach naboru.

3.W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w żłobku, wnioski podlegają losowaniu przez Komisję Rekrutacyjną.

 

Wniosek Żłobek 20222023

Zaświadczenie-o-zatrudnieniu (1)

Regulamin rekrutacji Żłobka