Rekrutacja-Żłobek

Dokumenty do pobrania:

1 REGULAMIN PRACY ŻŁOBKA PODCZAS EPIDEMII

Żłobek 2020_2021 zgoda wizerunek fb_dzieci

Żłobek 2020_2021 ZGODA_wizerunek_ dzieci

Żłobek. Oświadczenie rodzica opiekuna

 

Lista dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

na rok szkolny 2020/2021

 

Lp. Nr kodu
1. ŻM / 2 /2020/21
2. ŻM / 5 /2020/21
3. ŻM / 6 /2020/21
4. ŻM / 8 /2020/21
5. ŻM /13/2020/21
6. ŻM /15/2020/21
7. ŻM /17/2020/21
8. ŻM /18/2020/21
9. ŻM /20/2020/21
10. ŻM /21/2020/21
11.  ŻM /28/ 2020/21
12.  ŻM /29/ 2020/21
13.  ŻM  /33/ 2020/21
14. ŻM /34/ 2020/21
15. ŻM /37/ 2020/21
16. ŻM /40/ 2020/21
17. ŻM /41/ 2020/21
18. ŻM /43/ 2020/21
19. ŻM /45/ 2020/21
20. ŻM /46/ 2020/21
21. ŻM /58/ 2020/21
22. ŻM /66/ 2020/21
23. ŻM /69/ 2020/21
24. ŻM /75/ 2020/21
25. ŻM /78/ 2020/21
26. ŻM /86/ 2020/21
27. ŻM /99/ 2020/21

 

Uwaga: Termin podpisywanie umów z rodzicami / prawnymi opiekunami dzieci przyjętych na rok szkolny 2020/2021 będzie podany w późniejszym terminie  na stronie internetowej w zakładce ,, Żłobek’’.

                                                                        

 

                                                                     

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

NA ROK SZKOLNY  2020/2021

I

Do rekrutacji przystępują  dzieci  zamieszkałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

Ponownej rekrutacji nie podlegają dzieci przyjęte na rok szkolny 2019/2020 urodzone w 2018r.

Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu dalszego pobytu w Żłobku Miejskim  do 11 marca 2020r do godz. 15.00 .

Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane.

II

Kryteria naboru:

Pierwszeństwo przyjęć:

L.p. Kryterium Punkty
1. Dziecko, którego rodzice/ prawni opiekunowie mieszkają na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 40 punktów
2. Dziecko ukończyło 18 miesięcy na dzień 01.09.2020 40 punktów
3. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka 10 punktów
4. Znaczna niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 10 punktów
5. Znaczna niepełnosprawność obojga rodziców dziecka 10 punktów
6. Dziecko , którego matka/ prawna opiekunka pracuje, studiuje w trybie dziennym , prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 2 punkty
7. Dziecko , którego ojciec/ prawny opiekun pracuje, studiuje w trybie dziennym , prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 2 punkty
8. Samotne wychowanie dziecka w rodzinie 3 punkty
9. Trudna sytuacja rodzinna 1 punkt

                                                                                           

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:

Zamieszkanie na terenie Gminy

Ożarów Mazowiecki

Oznacza odprowadzanie podatku dochodowego jako mieszkaniec Gminy Ożarów Mazowiecki
Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie Oznacza to wychowanie dziecka przez pannę , kawalera, wdowę, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawnym wyrokiem sądu lub osobę rozwiedzioną

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów:

Zaświadczenie – o odprowadzaniu  podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego  odpowiedniego dla Gminy Ożarów Mazowiecki jako mieszkaniec gminy ( od każdego rodzica )

Dokument poświadczający zatrudnienie ( od każdego z rodziców / prawnych opiekunów ) , zaświadczenie z zakładu pracy ,  w przypadku samozatrudnienia  aktualny wpis do działalności gospodarczej , poświadczenie rozliczania się z ZUS- em lub Urzędem Skarbowym , zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów                                                                           

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub

akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem

Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa , orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj Dz.U z 2016r , poz.2046 )

Dokument potwierdzający  trudną sytuację rodzinną np.; nieuleczalna choroba

UWAGA: W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów Komisja Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

III Harmonogram rekrutacji do żłobka na okres 01.09.2020 do 31.08.2021r.

Rekrutacja
Rodzaj czynności Termin
Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w żłobku od 02 marca do 11 marca 2020 r.

do godz. 15.00

Pobieranie i składanie wniosków od 02marca  do  31 marca 2020r.

do godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości dzieci przyjętych i nieprzyjętych 24 kwietnia 2020 r godz. 14.00

 

Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok szkolny 2020/2021 od 06 maja – 15 maja 2020r

do godz. 16.00

Nie podpisanie umowy w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją  z miejsca w Żłobku Miejskim

 

Uwaga:

1. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.

2. O przyjęciu do żłobka decyduje suma punktów określonych w kryteriach naboru.

3. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w żłobku, wnioski podlegają losowaniu przez Komisję Rekrutacyjną.

4. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2013r. poz. 1457 ze zm.)

 

Zaswiadczenie-o-zatrudnieniu

Wniosek Żłobek 20202021